Guide til nedtrapping

Guiden er tiltenkt nedtrapping av benzodiazepiner eller opiater, men tankegangen er lik for alle legemiddelnedtrappinger.

Steg 1: Forberedelse

Kartlegg indikasjon og bruk

Kartlegg nåværende forbruk alle pasientens medikamenter, dosering og frekvens. Kartlegg også medikamentefrie perioder, og spør om alkohol og annet rusbruk.

Kartleggingsskjema

Informasjon

Informer pasienten om hva legemiddelavhengighet er, særlig om abstinens og toleranseutvikling. Mer informasjon kan du finne på benzoinfo.no.

Motivasjon

Motiver pasienten til å bli med på et nedtrappingsforsøk, og forklar effekter av å trappe ned legemiddelet og at 4-6 ukers medikamentfrihet er nødvendig for å evaluere effekt av seponering. Du finner opplæringsmateriell om motiverende intervju på Helsedirektoratets sider.

Steg 2: Stabilisering

Sikre jevn dosering

Stabil serumkonsentrasjonen demper abstinensreaksjonene som kommer. Beregn 1-2 uker der pasienten skal bruke legemidlet etter klokken, ikke etter behov.

Dosen før nedtrapping kan være litt mer enn gjennomsnittet av vanlig forbruk, men helst ikke mer enn 3 definerte døgndoser (DDD). Dette er ekstra krevende for pasienter som stadig endrer dosering etter dagsbehov.

Vurder konvertering

Dersom pasienten bruker flere benzodiazepiner og/eller z-hypnotica kan det være hensiktsmessig å konvertere til én type, fortrinnsvis diazepam. Diazepam kan grunnet lang halveringstid doseres 2 ganger daglig, eventuelt kan oksazepam doseres 4 ganger daglig.

For opioider bør en også konvertere til én type, helst et legemiddel med depotformulering.

Bruk trappned.no's ekvivalentkalkulator:

Omregning av ekvipotens av dose med benzodiazepiner og opioider

Steg 3 - Gjennomføring

Bestem varigheten av nedtrappingsplanen

Varigheten av nedtrappingsperioden er mer avhengig av hvor lenge pasienten har hatt et daglig inntak, enn av den aktuelle dosen. Når variheten har oversteget ett år, vil en ofte velge 12 uker som utgangspunkt for medisinsk forsvarlig nedtrapping av benzodiazepiner/z-hypnotika. For opioider som er brukt over lang tid, kan 6 uker være et utgangspunkt, men dette varierer fra pasient til pasient.

Ukentlig nedtrapping

Det anbefales ukentlige nedtrappingstrinn som gir forutsigbarhet for pasienten.

Bruk nedtrappingskalkulatoren til å regne ut dagsdosene for de enkelte trinnene. Dette gir jevn reduksjon i blodkonsentrasjonen.

Avtal klokkeslett for doseringen, la gjerne pasienten være med på å utforme fordelingen gjennom døgnet, men tilstreb jevnest mulig blodkonsentrasjon.

Ved kraftig abstinens, kan en velge å forlenge aktuelle trinn med 1 uke, men helst ikke mer enn 3 ganger.

Pasienten kan tildeles "bonustrinn" før nedtrappingen starter og velge når vedkommende ønsker å benytte disse. Det er svært viktig at pasienten ikke trapper opp igjen til en tidligere dose.

Følg opp pasient under nedtrapping

Det kan være lurt å ha hyppige støttesamtaler underveis i nedtrappingen, ikke sjeldnere enn hver 2.uke. Det kan også være en god idé å informere nære pårørende om planen, slik at de evt. kan bidra med støtte underveis.

Følg opp pasienten etter nedtrappingen

Etter at pasienten er ferdig med nedtrappingen, går det ofte flere (4-6) uker med tilpasning, der det er vanlig å ha tilbakevendende ubehag som veksler med symptomfrie dager. Det er også vanlig at følelser som tidligere har vært dempet, kommer sterkere frem. Dette kan gjelde både behagelige og ubehagelige følelser. En evt kognitiv svikt vil gradvis bedre seg over flere måneder.